kiểm toán

35 câu hỏi phỏng vấn hàng đầu về kiểm toán

Danh sách Mega gồm ba mươi lăm câu hỏi phỏng vấn hàng đầu về Kiểm toán chắc chắn sẽ giúp bạn thành công trong một cuộc phỏng vấn. Q.1. Xác định và giải thích thuật ngữ: Kiểm toán hoặc Kiểm toán. Ans. Thuật ngữ 'kiểm toán' hoặc 'kiểm toán' đã được các tác giả khác nhau định nghĩa theo những cách khác nhau. Hướng dẫn kiểm toán quốc tế của Liên đoàn kế toán quốc tế, New York, định nghĩa thuật ngữ