gia công quy trình kinh doanh

Gia công quy trình kinh doanh (BPO): Ý nghĩa, bản chất và lợi thế

Gia công quy trình kinh doanh (BPO): Ý nghĩa, bản chất và lợi thế! Ý nghĩa của Gia công quy trình kinh doanh (BPO): Gia công quy trình kinh doanh có thể được định nghĩa như sau: Gia công quy trình kinh doanh có nghĩa là tham gia các dịch vụ của nhà cung cấp bên ngoài (tức là bên thuê gia công) để quản lý và cung cấp dịch vụ đối với một hoặc nhiều hoạt động kinh doanh có tính chất không cốt lõi cho khách hàng (hoặc bên ngoài). Trong một thỏa thuận thuê ngoài, có hai bên là công ty khách hàng hoặc bên ngoài muốn hoạt động k