quản lý doanh nghiệp

Vai trò của Hội đồng quản trị trong quản lý doanh nghiệp

Sau khi đọc bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu về vai trò của hội đồng quản trị công ty trong quản lý doanh nghiệp. Ở một số nước có hai bảng cấp; ban giám sát và điều hành hoặc ban quản lý. Hệ thống kinh doanh Ấn Độ có một hội đồng. Nó được gọi là hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị đơn vị có cả thành viên