tranh luận

Chủ nghĩa duy tâm Vs. Chủ nghĩa hiện thực (Tranh luận)

Cả những người theo Chủ nghĩa duy tâm và Hiện thực đều phản đối mạnh mẽ lẫn nhau. Cốt lõi của sự đối lập này là vấn đề quyền lực trong chính trị. Những người hiện thực chấp nhận vai trò của nó và ủng hộ quản lý của nó. Những người duy tâm từ chối vai trò của quyền lực như một yếu tố không mong muốn c