dân chủ

Dân chủ và ý nghĩa của nó đối với tương lai của quản trị toàn cầu

Sự tăng trưởng của rủi ro toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng bối cảnh quản trị. Có vẻ như sự tăng trưởng của những rủi ro đó đánh dấu sự thay đổi xã hội quan trọng nhất đang tác động đến mối quan hệ của nhà nước với xã hội dân sự. Mặc dù nhà nước hoàn toàn liên quan đến việc tạo ra những rủi ro như vậy, ví dụ như