dpep

Chương trình Giáo dục Tiểu học của Học khu (DPEP) Từ chối!

Đọc bài viết này để tìm hiểu về chương trình giáo dục tiểu học của huyện. Chương trình giáo dục tiểu học trung ương (DPEP) được tài trợ vào năm 1994 như một sáng kiến ​​lớn nhằm hồi sinh hệ thống giáo dục tiểu học và đạt được mục tiêu phổ cập giáo dục tiểu học. DPEP áp dụng cách tiếp cận toàn diện để phổ cập truy cập, duy trì và cải thiện thành tích học tập