hạn hán

Hạn hán và giảm thiểu

Đọc bài viết này để tìm hiểu về hạn hán và giảm thiểu. Hạn hán: Hạn hán là một sự bất thường về khí hậu đặc trưng bởi nguồn cung cấp độ ẩm bị thiếu do lượng mưa dưới mức bình thường, lượng mưa thất thường, nhu cầu nước cao hơn hoặc sự kết hợp của tất cả các yếu tố. Bốn loại hạn hán đã được sử dụng: 1. Hạn hán khí tượng Một tình huống khi có lượng mưa giảm đáng kể (25%) tr