nhiệm vụ

Vai trò và nhiệm vụ của người quản lý sản phẩm trong việc lập kế hoạch sản phẩm

Vai trò của Giám đốc sản phẩm trong việc lập kế hoạch sản phẩm như sau: 1. Phát triển chiến lược sản phẩm cho sản phẩm mới 2. Phát triển chiến lược sản phẩm cho sản phẩm mới 3. Phát triển chiến lược sản phẩm cho sản phẩm đã thành lập. Thông thường, người quản lý sản phẩm sẽ đề xuất và thiết lập các hướng dẫn chiế

12 nhiệm vụ hàng đầu của một người quản lý cửa hàng

1. Quản lý nhân viên: Quản lý nhân viên là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của người quản lý bán lẻ. Điều này bao gồm việc quản lý nhân viên của cửa hàng làm việc ở nhiều cấp độ khác nhau như nhân viên bán hàng, nhân viên cửa hàng, nhân viên dọn vệ sinh và nhân viên văn thư. 2. Duy trì môi trường bán hàng: Nó liên quan đến việc thực hiện kế hoạch bố trí cử