Tiểu luận về doanh nghiệp và xã hội

Tiểu luận về Doanh nghiệp và Xã hội!

Doanh nghiệp (thường được gọi là kinh doanh và được sử dụng thay thế cho nhau) và xã hội như anh chị em đã có từ thời xa xưa. Cả hai đã liên quan đến nhau và phụ thuộc lẫn nhau theo cách này hay cách khác. Chỉ có bản chất của sự phụ thuộc lẫn nhau giữa hai người, có lẽ, đã thay đổi qua từng thời kỳ. Cả hai đều phụ thuộc vào sự hỗ trợ và hợp tác của nhau. Một người không thể tồn tại mà không có sự chung sống và hợp tác từ bên kia.

Xã hội giúp đỡ và hợp tác với doanh nghiệp / doanh nghiệp theo nhiều cách khác nhau nhưng không chỉ giới hạn ở những điều sau đây:

a. Nó cung cấp đầu vào kinh doanh như nguyên liệu thô.

b. Nó cung cấp cho doanh nghiệp các loại tài nguyên khác nhau như nguồn nhân lực, tài chính, tài nguyên công nghệ, v.v.

c. Nó tạo ra thị trường cho các sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp.

d. Trong các hình thức của các hành vi, luật pháp và quy định khác nhau, xã hội cũng giám sát và bảo vệ doanh nghiệp để hoạt động theo cách mong muốn.

Trên cơ sở có đi có lại, kinh doanh cũng cung cấp cho xã hội những lợi ích khác nhau cho sự tồn tại và hạnh phúc của nó.

Bao gồm các:

a. Nó cung cấp các hàng hóa và dịch vụ khác nhau cho việc tiêu thụ và sử dụng xã hội mà chính xã hội không thể sản xuất.

b. Nó tạo ra việc làm và cung cấp những thứ này cho những người thất nghiệp trong xã hội.

c. Nó làm tăng thu nhập của người dân, và đến lượt nó, khả năng mua và tiêu dùng, từ đó, cải thiện sự thịnh vượng của xã hội.

d. Nó đóng góp doanh thu công cho Chính phủ bằng cách trả các khoản thuế được chi cho các mục đích của toàn xã hội.

e. Nó bảo vệ và thậm chí cải thiện môi trường xã hội tổng thể vì sự thịnh vượng của xã hội.

Tuy nhiên, xã hội là một hệ thống lành mạnh và doanh nghiệp chỉ là một hệ thống con trong xã hội. Do đó, sự tồn tại và tồn tại của doanh nghiệp tùy thuộc vào loại môi trường kinh doanh do xã hội cung cấp. Theo một nghĩa nào đó, một doanh nghiệp có thể tăng trưởng và phát triển chủ yếu là do sự hợp tác và hỗ trợ xã hội.

Sau đó, doanh nghiệp cũng theo cách đối ứng phải miễn trừ những gì nó nợ cho xã hội. Đối với điều này, doanh nghiệp thông qua các hoạt động của nó phải quan tâm hoặc thậm chí thêm vào sự quan tâm và hạnh phúc của xã hội. Ngược lại, doanh nghiệp thông qua các hoạt động của mình không gây ra tác hại dưới bất kỳ hình thức và hình thức nào cho lợi ích và sự thịnh vượng của xã hội. Vì vậy, để nói, doanh nghiệp phải được tiến hành một cách có trách nhiệm. Doanh nghiệp phải thực hiện trách nhiệm của mình đối với xã hội để duy trì và nâng cao sự quan tâm và hạnh phúc của mình.

Liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội, nó được minh họa rất đẹp ở Rig Veda bằng cách đưa ra ví dụ về ong mật và hoa bằng những từ này: Công ty (doanh nghiệp) nên hoạt động như một con ong lấy mật hoa mà không làm hỏng hình dạng và hương thơm của hoa và mang lại mật ong cho sự thịnh vượng của xã hội.

Từ quan điểm của doanh nghiệp, xã hội ngụ ý tất cả các bên liên quan của doanh nghiệp, cụ thể là người dân, tức là xã hội, khách hàng, nhân viên, cổ đông, nhà cung cấp, tổ chức tài chính, nhóm lợi ích đặc biệt, nếu có, chính phủ và luật pháp về đất đai.

Chúng được mô tả trong sơ đồ sau 13.1:

Không có định nghĩa duy nhất về CSR được chấp nhận trên toàn thế giới. Những người và tổ chức khác nhau đã định nghĩa CSR khác nhau. Keith Davis (Davis 1960) định nghĩa trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp là: Những quyết định và hành động của doanh nhân được đưa ra vì những lý do ít nhất một phần vượt ra ngoài lợi ích kinh tế hoặc kỹ thuật trực tiếp của công ty.

Tóm lại, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp có nghĩa là sự đáp ứng của doanh nghiệp đối với các nguyên nhân xã hội trong một thời điểm nhất định. Tuy nhiên, CSR thường được mô tả là trách nhiệm tự nguyện ở trên và vượt ra ngoài yêu cầu của luật pháp quốc gia và bao gồm các vấn đề như quyền con người, trách nhiệm với môi trường và các quyền tự do công dân.

Một cách định nghĩa CSR là xem sự phát triển bền vững của xã hội là điểm khởi đầu của nó. Điều này có nghĩa là để cho doanh nghiệp thực hiện các nỗ lực để thống nhất phát triển kinh tế, xã hội và môi trường. Những nỗ lực này bao gồm mọi thành phần của xã hội.


Đề XuấT

Lý thuyết Keynes so với Lý thuyết cổ điển về Kinh tế
2019
5 Tầm quan trọng của khái niệm tiếp thị
2019
Tăng trưởng chăn nuôi thương mại
2019