Châu Âu

Châu Âu đối mặt với hòa bình vào năm 1945 vô tổ chức chính trị và tê liệt về kinh tế

Châu Âu phải đối mặt với hòa bình vào năm 1945 vô tổ chức chính trị và tê liệt về kinh tế! Năm 1945, Chiến tranh thế giới thứ hai đã kết thúc và sau đó, châu Âu phải đối mặt với sự vô tổ chức chính trị và khủng hoảng kinh tế. Châu Âu đã vô tổ chức chính trị trên hai mặt trận. Đầu tiên là sự phân chi