kế toán tài chính

10 hạn chế lớn của kế toán tài chính

Những điểm sau đây nêu bật mười hạn chế của kế toán tài chính. Đó là: 1. Cung cấp thông tin không đầy đủ 2. Kiểm soát chi phí không thể 3. Lịch sử trong tự nhiên 4. Ghi chi phí thực tế 5. Khó khăn trong việc cố định giá 6. Chủ đề kỹ thuật 7. Thống nhất về Nguyên tắc kế toán 8. Không thể đánh giá Nguyên tắc kế toán