quản lý tài chính

Phân loại vốn lưu động: 1. Thường trực và 2. Biến

Phân loại vốn lưu động: 1. Thường trực và 2. Biến! Số tiền cần thiết để đáp ứng yêu cầu thường thay đổi theo từng thời điểm trong mỗi doanh nghiệp. Tuy nhiên, doanh nghiệp luôn cần một lượng tài sản nhất định dưới dạng vốn lưu động nếu muốn thực hiện các chức năng của mình. Nhu cầu thường trực này và các yêu cầu biến đổi là cơ sở để phân loại thuận lợi vốn lưu động th

Thu nhập giữ lại: Ý nghĩa và các loại thu nhập giữ lại

Thu nhập giữ lại: Ý nghĩa và các loại thu nhập giữ lại! Ý nghĩa của thu nhập giữ lại: Thu nhập giữ lại là thu nhập của một công ty được giữ lại trong doanh nghiệp. Chúng tạo thành tổng số lợi nhuận đã được thực hiện trong những năm qua kể từ khi thành lập và được tái đầu tư vào doanh nghiệp thay vì phân phối dưới dạng cổ tức. Các khoản thu nhập này tương ứng với tín dụng của các cổ đông cổ phần và vốn chủ sở hữu của các cổ đông, do

10 yếu tố quyết định quan trọng nhất của chính sách cổ tức

Một số yếu tố quyết định quan trọng nhất của chính sách cổ tức là: (i) Loại hình công nghiệp (ii) Tuổi của công ty (iii) Mức độ phân phối cổ phần (iv) Cần thêm vốn (v) Chu kỳ kinh doanh (vi) Thay đổi chính sách của chính phủ (vi) vii) Xu hướng lợi nhuận (vii) Xu hướng lợi nhuận (viii) Chính sách thuế (ix) Yêu cầu trong tương lai và (x) Số dư tiền mặt. Việc tuyên bố cổ tức liên quan đến một số cân nhắc về pháp lý cũng như tài chính. Từ quan điểm

Chiếm đoạt tổng thu nhập chia hết

Chiếm đoạt tổng thu nhập chia hết! Để nghiên cứu xu hướng chiếm dụng thu nhập, thuật ngữ 'thu nhập' có thể được hiểu theo nghĩa rộng nhất, cụ thể là thu nhập trước khi khấu hao, lãi và thuế, hoặc theo nghĩa hẹp nhất của thu nhập còn lại sau khi khấu trừ tất cả các khoản dự trữ theo luật định (như dự phòng giảm giá phát triển, dự phòng trợ cấp đầu tư) và cổ tức ưu đãi. Nói chung, số tiền thu nhập đó được lấy làm cơ sở, chiếm dụng dẫn đến việc trả cổ tức cho chủ sở hữu và cả việc giữ lại các

Lấy lại lợi nhuận: đó là ưu điểm và nhược điểm

Cày lại lợi nhuận: Ưu điểm và nhược điểm! 'Cày lại lợi nhuận' là một chính sách quản lý, theo đó tất cả lợi nhuận không được phân phối giữa các cổ đông, nhưng một phần lợi nhuận là 'Cày lại' hoặc được giữ lại trong công ty. Các khoản thu nhập giữ lại này được sử dụng trong tương lai để tài trợ cho các c

Tiền gửi công cộng: Những lưu ý hữu ích về Tiền gửi công cộng - Đã thảo luận!

Tiền gửi công cộng: Những lưu ý hữu ích về Tiền gửi công cộng - Đã thảo luận! Tiền gửi công khai là phương thức huy động tài chính quan trọng tiếp theo của các chủ trương thương mại và công nghiệp. Ngành công nghiệp dệt bông của Bombay, Ahmedabad, và ở một mức độ nào đó, của Sholapur và các vườn trà Assam và Bengal đã phụ thuộc phần lớn vào phương pháp này. Tiền gửi được chấp nhận để đáp ứng nhu cầu vốn ngắn và trung hạn của công ty trong khoảng từ một đến ba năm

Khái niệm gộp và ròng về vốn lưu động

Tổng vốn lưu động đề cập đến số tiền đầu tư vào tài sản hiện tại được sử dụng bởi một mối quan tâm kinh doanh. Đây là khái niệm quan tâm cho phép nhà hoạch định tài chính cung cấp lượng vốn lưu động phù hợp vào đúng thời điểm, để hoạt động của doanh nghiệp không bị gián đoạn và lợi tức đầu tư vốn được tối đa hóa. Tuy nhiên, số tiền đầu tư vào tài sản hiện tại của doanh nghiệp, tự nó không đưa ra một dấu hiệu chính xác về tình hình t

Thủ đô hoặc hình thức vốn

Thiết bị vốn hoặc hình thức vốn! Chuyển hướng vốn 'là yếu tố quan trọng nhất cần được nhà quảng bá tính đến trong khi lập kế hoạch tài chính của một công ty. Nói một cách đơn giản, thuật ngữ 'gearing' có nghĩa là tỷ lệ giữa các loại chứng khoán khác nhau trên tổng vốn hóa. Chuẩn bị vốn là quá trình xác định tỷ lệ trong các loại chứng khoán đang được phát hành.

Các loại chứng khoán doanh nghiệp: Chứng khoán sở hữu và chứng khoán tín dụng

Các loại chứng khoán doanh nghiệp: Chứng khoán sở hữu và chứng khoán tín dụng! Chứng khoán doanh nghiệp hoặc chứng khoán công ty được biết đến là phương tiện tài liệu để huy động vốn của các công ty cổ phần. Sự cần thiết phải phát hành chứng khoán doanh nghiệp phát sinh trong hai tình huống sau: (i) Để thành công ban đầu hoạt động kinh doanh; và (ii) Để tài trợ cho các chương trình mở rộng lớn cần có tiền ngay lập tức. Đây là hai lớp: (a) Chứng khoán sở hữu và (b) Chứng khoán tín dụng. (1) Chứng khoán sở hữu - Cổ phiếu: Phát hành cổ phiếu

Vốn cố định: đó là ý nghĩa, định nghĩa và tầm quan trọng

Vốn cố định: đó là ý nghĩa, định nghĩa và tầm quan trọng! Vốn cố định: Biểu thức 'vốn cố định' thường được coi là tương tự với 'tài sản cố định' biểu thị việc sử dụng vốn trong tài sản cố định và các tài sản phi hiện tại khác. Tài sản cố định là tài sản có tính chất vĩnh viễn mà doanh nghiệp không có ý định xử lý h

6 phạm vi chính của quản lý tài chính - Giải thích!

Một số phạm vi chính của quản lý tài chính là: 1. Ước tính các yêu cầu tài chính 2. Xác định cấu trúc vốn hóa 3. Lựa chọn nguồn tài chính 4. Quyết định đầu tư 5. Quản lý thu nhập và 6. Quản lý dòng tiền. 1. Ước tính các yêu cầu tài chính: Trên cơ sở dự báo khối lượng hoạt động kinh doanh của công ty, các nhà điều hành tài chính phải ước tính lượng vốn cố định và vốn lưu động cần thiết trong một khoảng thời gian nhất định, giả sử một năm, hai năm, bốn năm, v.v. . Bên cạnh việc ước tính số vốn, các nhà điều hành tài chính cũng phải dự báo thời gian khi có thêm tiền từ các nguồn bên ngoài và khoản

7 phòng quản lý tài chính của một công ty

Một số bộ phận quản lý tài chính của một công ty là: (i) Phòng kế toán (ii) Phòng kế toán chi phí (iii) Phòng kiểm toán (iv) Phòng kế hoạch tài chính và ngân sách (v) Phòng tiền mặt và (vi) Phòng tín dụng. Trong hầu hết các công ty có một bộ phận riêng để quản lý tài chính của công ty. Bộ phận được gọi là bộ phận tài chính. Người đứng đầu hoặc giám đốc của bộ

Lý thuyết về viết hoa: Lý thuyết chi phí và Lý thuyết thu nhập

Lý thuyết về viết hoa: Lý thuyết chi phí và Lý thuyết thu nhập của Vốn hóa! Các vấn đề về xác định số vốn hóa là cần thiết cho cả một công ty mới thành lập cũng như cho một mối quan tâm được thiết lập. Trong trường hợp của doanh nghiệp mới, vấn đề nghiêm trọng hơn cho đến khi nó đòi hỏi phải có điều khoản hợp lý cho tương lai cũng như cho nhu cầu hiện tại và có nguy cơ tăng vốn quá mức hoặc không đủ. Nhưng trường hợp là khác nhau với mối quan tâm thành lập. Họ phải sửa đổi hoặc sửa đổi kế hoạch tài chính của mình bằng cách phát h

Viết hoa dưới mức: Ý nghĩa và cách khắc phục

Viết hoa: Đó là ý nghĩa và biện pháp khắc phục! Vốn thấp có thể được ưu tiên trong những trường hợp thu nhập tăng thực sự, lập kế hoạch tài chính tốt hơn và quản lý hiệu quả. Tỷ lệ cổ tức sẽ rất cao và giá thị trường của cổ phiếu cũng sẽ rất cao. Nhưng tình trạng này cũng dẫn đến những hậu quả xấu xa nhất định. Thứ nhất, nó có thể khu

Quản lý tài chính: đó là ý nghĩa và mục tiêu

Quản lý tài chính: đó là ý nghĩa và mục tiêu! Quản lý tài chính là một trong những lĩnh vực chức năng quan trọng nhất của quản lý, bởi vì sự thành công của một công ty phụ thuộc rất nhiều vào việc sử dụng hợp lý các nguồn tài chính của nó. Tầm quan trọng của quản lý tài chính không thể quá căng thẳng. Một số người

So sánh giữa tối đa hóa lợi nhuận và tối đa hóa tài sản

So sánh giữa tối đa hóa lợi nhuận và tối đa hóa sự giàu có! Khái niệm quan trọng của tối đa hóa lợi nhuận dựa trên niềm tin rằng các doanh nghiệp kinh doanh là hợp lý và có kinh tế và họ cân nhắc tất cả các lựa chọn thay thế mở ra cho họ trước khi họ phân bổ các nguồn tài chính khan hiếm cho họ sử dụng. Theo sau đó, các công ty kinh doanh luôn cố gắng chọn thứ tốt nhất trong số tất cả các lựa ch

11 yếu tố chi phối hoạt động kinh doanh vốn của một công ty

Một số yếu tố thường chi phối hoạt động chuyển vốn của một công ty là: 1. Giao dịch trên vốn chủ sở hữu 2. Ý tưởng kiểm soát giữ lại 3. Độ co giãn của cấu trúc vốn 4. Nhu cầu của các nhà đầu tư tiềm năng 5. Điều kiện thị trường vốn 6. Chi phí của tài chính 7. Mục đích của tài chính 8. Yêu cầu pháp lý 9. Thời kỳ tài ch

Viết hoa dưới: Ý nghĩa và nguyên nhân của viết hoa

Under-Capitalization: Ý nghĩa và nguyên nhân của vốn hóa thấp! Theo lời của Gestenberg, một công ty có thể bị vốn hóa khi tỷ lệ lợi nhuận, nó tạo ra trên tổng vốn, đặc biệt cao so với lợi nhuận được hưởng bởi các công ty có cùng vị trí trong cùng ngành hoặc khi nó cũng vậy ít vốn để thực hiện công việc kinh doanh của mình. Hoagland định nghĩa dưới mức vốn hóa là một khoản vượt quá giá trị tài sản thực so với tổng

Quản lý tài chính: Đó là Định nghĩa, Ý nghĩa và Mục tiêu Thảo luận!

Quản lý tài chính: đó là định nghĩa, ý nghĩa và mục tiêu! Định nghĩa: Một người cần tiền để kiếm tiền. Tài chính là máu sống của kinh doanh và phải có một dòng tiền liên tục vào và ra khỏi một doanh nghiệp kinh doanh. Tiền làm cho bánh xe kinh doanh vận hành trơn tru. Các kế hoạch hợp lý, hệ thống sản xuất hiệu quả và mạng lưới tiếp thị tu

Lợi nhuận giữ lại hoặc cày xới lợi nhuận: đó là lợi thế và bất lợi

Lợi nhuận giữ lại hoặc cày xới lợi nhuận: đó là lợi thế và bất lợi! Tái đầu tư lợi nhuận chưa phân phối là một nguồn tài chính kinh doanh rất tốt. Lợi nhuận giữ lại đề cập đến lợi nhuận chưa được chia thành cổ tức nhưng đã được giữ lại để sử dụng trong kinh doanh. Lợi nhuận thường được giữ lại dưới dạng dự trữ chung. Một phần lợi nhuận được chuyển vào dự trữ hàn

4 Phạm vi chính của quản lý tài chính

Một số phạm vi chính của quản lý tài chính như sau: 1. Quyết định đầu tư 2. Quyết định tài chính 3. Quyết định cổ tức 4. Quyết định về vốn lưu động. 1. Quyết định đầu tư: Quyết định đầu tư liên quan đến việc đánh giá rủi ro, đo lường chi phí vốn và ước tính lợi ích dự kiến ​​từ một dự án. Ngân sách vốn và thanh khoản là hai thành phần chính của quyết định đầu tư. Ngân sách vốn liên quan đến việc p

Tài chính tổ chức: Ưu điểm và hạn chế của tài chính tổ chức

Tài chính thể chế có nghĩa là tài chính được huy động từ các tổ chức tài chính khác ngoài ngân hàng thương mại. Các tổ chức tài chính này hoạt động như một trung gian hoặc liên kết giữa người tiết kiệm và nhà đầu tư. Họ cung cấp dịch vụ tài chính và tài chính trong các lĩnh vực nằm ngoài phạm vi hoạt động của ngân hàng thương mại truyền thống. Thuật ngữ tài chính tổ chức thường bao gồm: (i) Tài chính huy động từ các tổ chức tài chính công (PFI). (ii)

8 chức năng của người quản lý tài chính (Quản lý)

Một số chức năng chính của người quản lý tài chính như sau: 1. Ước tính lượng vốn cần thiết 2. Xác định cấu trúc vốn 3. Lựa chọn nguồn vốn 4. Mua sắm quỹ 5. Sử dụng vốn 6. Xử lý lợi nhuận hoặc thặng dư 7. Quản lý tiền mặt 8. Kiểm soát tài chính. Giám đốc tài chính là người điều hành quản lý các vấn đ

Cho thuê tài chính: Loại, lợi thế và bất lợi của việc cho thuê

Cho thuê có nghĩa là một thỏa thuận giữa công ty cho thuê (được gọi là bên cho thuê) và người sử dụng (được gọi là bên thuê), theo đó bên trước cam kết mua thiết bị vốn để sử dụng sau. Bên cho thuê vẫn là chủ sở hữu của tài sản trong khoảng thời gian được chỉ định. Bên thuê phải trả tiền thuê nhà cho bên cho thuê. Cho thuê có các loại sau: 1. Cho thuê

Làm thế nào để tính số lượng đặt hàng kinh tế?

Số lượng đặt hàng kinh tế (EOQ) là số lượng cố định tại điểm mà tổng chi phí đặt hàng và chi phí vận chuyển hàng tồn kho sẽ là tối thiểu. Không nên có bất kỳ cổ phiếu hoặc không chứng khoán. Cần cân đối giữa chi phí mang theo và chi phí không mang, tức là chi phí xuất kho. Chi phí mang theo bao gồm chi phí lưu trữ, bảo hiểm, lỗi thời, tổn thất và lãi trên

Phân chia ngược và xếp hạng tín dụng

Chia tách ngược là một hình thức khác của chia cổ phiếu. Mục tiêu của phân chia ngược là giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành và tăng mệnh giá trên mỗi cổ phiếu. Ví dụ: nếu một công ty tuyên bố chia tách một đổi hai, các cổ đông sẽ nhận được một cổ phiếu mới cho mỗi hai cổ phiếu mà họ hiện có. Lý do: Một số công ty tuyên bố chia tách cổ phiếu để tránh cổ phiếu giá rẻ của nhãn hiệu nhãn. Với sự

Danh mục dự báo tiền mặt: Dự báo ngắn hạn và dự báo tiền mặt dài hạn

Dự báo tiền mặt hoặc ngân sách là công cụ chính của quản lý tiền mặt. Chúng có thể được chia thành hai loại: dự báo tiền mặt ngắn hạn và dự báo tiền mặt dài hạn. Đường phân chia giữa dự báo tiền mặt ngắn hạn và dự báo tiền mặt dài hạn thường là một năm, mặc dù sự khác biệt này có phần tùy ý. 1. Dự báo ngắn hạn: Dự báo ngắn hạn hoặc ngân sách tiền mặt, được chuẩn bị thường xuyên bởi các công ty ki

Làm thế nào để tính chi phí vốn ưu đãi?

Cổ tức trả cho các cổ đông ưu đãi là chi phí vốn ưu đãi. Điều chỉnh thuế là không bắt buộc trong trường hợp này vì cổ tức được trả sau khi nộp thuế. Chi phí vốn ưu đãi (Kp) có thể được tính như sau: KP = DP / P Trong đó KP = Chi phí chia sẻ ưu đãi DP = Cổ tức trên mỗi cổ phần (cố định) P = Giá trả cho mỗi cổ phần ưu đãi. Công thức sau đây cũng có thể được áp dụng: Trong đó PO = Giá thị trường của cổ phần ưu đãi, Nếu được bá

Kỹ thuật đối mặt với yếu tố rủi ro trong quyết định ngân sách vốn

Một số kỹ thuật chính được sử dụng để đối mặt với yếu tố rủi ro trong các quyết định ngân sách vốn như sau: A. Kỹ thuật thông thường B. Kỹ thuật thống kê. Giả định rằng các dự án đầu tư được đề xuất không liên quan đến bất kỳ loại rủi ro nào. Trong tình hình thế giới thực, công ty nói chung và các dự án đầu tư nói riêng phải chịu rủi ro

Chính sách cổ tức: Ưu điểm và nhược điểm của tính ổn định của cổ tức

Chính sách cổ tức: Ưu điểm và nhược điểm của sự ổn định của cổ tức! Chính sách cổ tức của một công ty có tác dụng chia thu nhập ròng của nó thành hai phần: thu nhập giữ lại và cổ tức. Thu nhập giữ lại cung cấp vốn để tài trợ cho sự tăng trưởng dài hạn của công ty. Đây là một trong những nguồn tài chính quan trọng nhất cho công ty về việc huy động vốn để th

Chi phí vốn: Những lưu ý hữu ích về chi phí vốn

Chi phí vốn là tỷ suất lợi nhuận tối thiểu cần thiết cho các dự án đầu tư để giữ giá trị thị trường trên mỗi cổ phiếu không thay đổi. Nói cách khác, chi phí vốn chỉ đơn giản là tỷ lệ hoàn vốn mà các quỹ được sử dụng nên tạo ra để biện minh cho việc sử dụng chúng trong công ty dưới ánh sáng của mục tiêu tối đa hóa tài sản. Chi phí tương lai và chi phí lịch sử: Người ta thường biết rằng, trong quá trình ra quyết định, các chi phí liên qu

Dự báo tài chính: Các thành phần của một hệ thống dự báo tài chính toàn diện

Một số thành phần chính của hệ thống dự báo tài chính toàn diện là: 1. Báo cáo thu nhập dự kiến ​​2. Ngân sách tiền mặt 3. Bảng cân đối dự kiến ​​4. Nguồn dự kiến ​​và sử dụng báo cáo quỹ. Dự báo tài chính liên quan đến dự báo về hiệu quả tài chính, điều kiện, dòng chảy và yêu cầu tài chính trong tương lai. Nó cho phép công ty phản đối tính khả thi về tài chính của các chính sách và hành động khác nhau, nó tạo điề

14 Vấn đề quản lý tài chính trong các cam kết của khu vực công

Một số vấn đề về quản lý tài chính theo cách hiểu của công chúng như sau: 1. Thiếu kế hoạch đúng đắn: Các chủ trương của khu vực công dành quá nhiều cho xây dựng cũng như thiết kế. Nó chủ yếu là do thiếu kế hoạch thích hợp. Việc thiếu kế hoạch thích hợp này dẫn đến việc thoát vốn rất nhiều và do đó có vấn đề tài chính nghiêm trọng. 2. Tỷ lệ đầu vào-đầu ra không thuận lợi: Các cam kết của khu vực công bị vốn hóa quá mức với kết quả là có tỷ l

5 Kỹ thuật sử dụng trong ngân sách vốn (có ưu điểm và hạn chế) | Quản lý tài chính

Một số kỹ thuật chính được sử dụng trong ngân sách vốn như sau: 1. Thời gian hoàn vốn 2. Phương pháp kế toán tỷ lệ hoàn vốn 3. Phương pháp giá trị hiện tại ròng 4. Tỷ lệ hoàn vốn của phương pháp hoàn vốn 5. Chỉ số lợi nhuận. 1. Thời gian hoàn vốn: Thời gian hoàn vốn (hoặc xuất chi) là một trong nhữn

Báo cáo tài chính: Khái niệm, mục tiêu, lợi thế và các chi tiết khác

Báo cáo tài chính: Khái niệm, mục tiêu, lợi thế và các chi tiết khác! Bảng cân đối kế toán của một công ty cho thấy tình hình tài chính của nó vào một ngày cụ thể. Tiện ích của nó bị giới hạn để lập kế hoạch và phân tích. Người quản lý tài chính nên biết dòng tiền của bảng cân đối liên quan đến những thay đổi bên trong của nó. Một tuyên bố cho thấy các nguồn và sử dụng có thể đáp ứng nhu cầu này. Trong quản lý kinh doanh, tiền mặt t

Quản lý các khoản phải thu Bao gồm bốn yếu tố sau

Quản lý các khoản phải thu bao gồm bốn yếu tố sau: 1. Biến chính sách tín dụng 2. Đánh giá tín dụng 3. Quyết định cấp tín dụng 4. Kiểm soát các khoản phải thu 1. Biến chính sách tín dụng: Các khía cạnh quan trọng của chính sách tín dụng của một công ty là tiêu chuẩn tín dụng, thời hạn tín dụng, chiết khấu tiền mặt và nỗ lực thu nợ. Các biến này có liên quan và có liên quan đến mức độ bán hàng, mất nợ xấu, giảm giá của khách hàng

Hai vấn đề chính trong việc xây dựng chính sách vốn lưu động

Hãy để chúng tôi thảo luận về hai vấn đề này một cách chi tiết: 1. Tài sản hiện tại liên quan đến bán hàng: Nếu công ty có thể dự báo chính xác mức độ và mô hình bán hàng, thời gian mua hàng tồn kho, tỷ lệ sử dụng hàng tồn kho, mức độ và mô hình sản xuất, thời gian chu kỳ sản xuất, phân chia giữa doanh số tiền mặt và doanh số tín dụng, thời gian thu và các yếu tố khác ảnh hưởng đến vốn lưu động các thành phần, đầu tư vào tài sản hiện tại có thể được xác định duy nhất. Trong trường hợp không chắc chắn, phần ngoài của tài sản hiện tại sẽ bao gồm một thành phần cơ bản có nghĩa là đáp ứng các yêu c

Phân tích tỷ lệ: Ý nghĩa, phân loại và giới hạn của phân tích tỷ lệ

Phân tích tỷ lệ: Ý nghĩa, phân loại và giới hạn của phân tích tỷ lệ! Ý nghĩa: Phân tích tỷ số là quá trình xác định và giải thích các mối quan hệ số dựa trên báo cáo tài chính. Tỷ lệ là thước đo thống kê cung cấp thước đo mối quan hệ giữa hai biến hoặc số liệu. Mối quan hệ này có thể được biểu thị bằng phần trăm hoặc thương số. Tỷ lệ rất đơn giản

Lợi ích và hạn chế của phân tích hòa vốn

Một số lợi ích và hạn chế chính của phân tích hòa vốn trong quản lý tài chính như sau: Phân tích hòa vốn là một công cụ rất quan trọng và hữu ích của quản lý và kiểm soát tài chính. Sự đơn giản của các biểu đồ này là một trong những giá trị tuyệt vời của chúng. Vì chúng dễ hiểu, chúng tạo thành một cơ chế hữu ích để chỉ cho ban lãnh đạo cấp cao

Các loại vốn hóa: Trên và dưới viết hoa

Thuật ngữ vốn hóa, hoặc định giá vốn, bao gồm vốn cổ phần và nợ. Theo một quan điểm khác, đó là một từ thông thường được sử dụng để chỉ tổng của các cổ phiếu đang lưu hành và nghĩa vụ được tài trợ có thể đại diện cho các giá trị hoàn toàn hư cấu. Ý nghĩa thông thường của viết hoa trong thẩm định tính toán hoặc ước tính giá trị hiện tại. Kh