sự tự do

Vấn đề tự do: Tự quyết định; Không xác định (2811 từ)

Vấn đề tự do: Tự quyết định; Vô định! Tâm lý học hiện đại, đặc biệt trong hai trường phái phân tích hành vi và phân tích tâm lý có xu hướng dạy rằng các hoạt động của con người hoàn toàn được xác định bởi các sự kiện diễn ra trước đó, giống như khoa học vật lý dường như dạy rằng các sự kiện trong thế giới vật lý hoàn toàn được xác định bởi các sự kiện vật lý trước đây. Người ta thường cho rằng một quan điểm như vậy phủ nhận sự tự do của ý chí và không dành chỗ cho khoa học đạo đức. Nó chắc chắn xuất hiện