quyền cơ bản

Biện pháp khắc phục để bảo vệ các quyền cơ bản

Một lời giải thích ngắn gọn về các bài viết mà qua đó một cá nhân có thể bảo vệ các quyền cơ bản của mình sẽ không liên quan. 1. Thói quen: Bài viết này cung cấp một biện pháp khắc phục cho một người bị giam giữ hoặc giam giữ sai. Nó được gửi đến người giam giữ người khác. Anh ta được yêu cầu phải đưa

Bản chất của các quyền cơ bản của chúng tôi

Bản chất của các quyền cơ bản: (a) Xây dựng nhiều nhất: Một trong những đặc điểm dễ thấy nhất của Dự luật Nhân quyền Ấn Độ là đây là chương được xây dựng công phu nhất trên thế giới. Một chương đầy đủ chứa hai mươi bốn bài viết được dành cho nó. Kích thước đồ sộ của chương này là do sự liệt kê của bảy quyền trong các chi tiết nhỏ nhất cù