Tầm quan trọng và các yếu tố của ủy quyền

Đọc bài viết này để tìm hiểu về tầm quan trọng và các yếu tố của ủy quyền!

Trong mọi tổ chức, người quản lý được phân công rất nhiều công việc và một mình người quản lý không thể thực hiện tất cả công việc. Anh ta phân chia công việc giữa các cá nhân khác nhau làm việc theo anh ta theo trình độ của họ và hoàn thành công việc từ họ. Người quản lý bắt đầu với việc chia sẻ trách nhiệm của mình với cấp dưới. Anh ta cố tình chuyển một số trách nhiệm của mình cho cấp dưới.

Hình ảnh lịch sự: geobandwm.com/Images/main%20manloyment.jpg

Sau khi thông qua các trách nhiệm, người quản lý cũng chia sẻ một số quyền hạn của mình, nghĩa là quyền quyết định với cấp dưới của mình để các trách nhiệm có thể được thực hiện đúng. Để đảm bảo rằng cấp dưới của mình thực hiện tất cả các công việc một cách hiệu quả và hiệu quả theo cách mong đợi, người quản lý tạo ra trách nhiệm và toàn bộ quá trình này được gọi là ủy quyền. Vì vậy, ủy quyền có thể được định nghĩa là:

Hiệu trưởng về tính tuyệt đối của trách nhiệm:

Đoàn là một quá trình rất quan trọng để thực hiện công việc một cách có hệ thống trong tổ chức. Nhưng ủy thác không phải là một quá trình thoái vị có nghĩa là trách nhiệm là tuyệt đối. Nó không bao giờ có thể được thông qua hoặc ủy thác. Sau khi tạo trách nhiệm cho cấp dưới, cấp trên cũng vẫn có trách nhiệm. Ví dụ: nếu người quản lý bán hàng được chỉ định mục tiêu bán 1.000 đơn vị trong một tháng, anh ta đã chia mục tiêu này cho năm nhân viên bán hàng làm việc dưới quyền anh ta. Một trong những người bán hàng ngã bệnh.

Vì vậy, vào cuối một tháng chỉ có 800 chiếc có thể được bán. Trong tình huống như vậy, trách nhiệm thuộc về người quản lý mặc dù anh ta đã ủy thác hoặc chuyển mục tiêu này cho cấp dưới của mình. Nhưng bằng cách thông qua hoặc ủy thác các trách nhiệm, anh ta không thể thoát khỏi trách nhiệm. Anh ta nên thường xuyên kiểm tra giữa và giám sát xem liệu công việc có đi đúng hướng hay không và có hành động kịp thời.

Tầm quan trọng của Đoàn:

1. Quản lý hiệu quả:

Trong quá trình ủy quyền, các nhà quản lý chuyển công việc thường lệ cho cấp dưới. Vì vậy, họ được tự do tập trung vào các vấn đề quan trọng khác. Công việc chính của các nhà quản lý là hoàn thành công việc một cách hiệu quả và bằng cách ủy quyền cho chính quyền và các nhà quản lý trách nhiệm có thể hoàn thành công việc một cách hiệu quả và hiệu quả từ cấp dưới.

2. Phát triển nhân viên:

Kết quả là nhân viên của đoàn có được nhiều cơ hội hơn để sử dụng tài năng của họ. Nó cho phép họ phát triển những kỹ năng giúp họ thực hiện nhiệm vụ phức tạp. Phái đoàn giúp làm cho các nhà quản lý tương lai tốt hơn bằng cách cho họ cơ hội sử dụng các kỹ năng của họ, có được kinh nghiệm làm việc liên quan đến vị trí công việc cao hơn.

3. Động lực của nhân viên:

Trong phái đoàn khi người quản lý đang chia sẻ trách nhiệm và quyền hạn của mình với cấp dưới, nó thúc đẩy cấp dưới khi họ phát triển cảm giác thân thuộc và tin tưởng được cấp trên thể hiện với họ. Một số nhân viên có thể được thúc đẩy bởi các loại ưu đãi phi tài chính như vậy.

4. Tạo điều kiện phát triển tổ chức:

Trong quá trình ủy thác khi các nhà quản lý chuyển giao trách nhiệm và quyền hạn của mình cho cấp dưới, họ luôn ghi nhớ trình độ và năng lực của tất cả các cấp dưới. Điều này dẫn đến sự phân chia công việc và chuyên môn hóa rất quan trọng đối với sự phát triển của tổ chức.

5. Cơ sở của phân cấp quản lý:

Phái đoàn thiết lập mối quan hệ cấp trên cấp dưới, là cơ sở để phân cấp các nhà quản lý. Phạm vi quyền lực được giao cho cấp dưới quyết định ai sẽ báo cáo cho ai và quyền lực ở mỗi vị trí công việc tạo thành Phân cấp quản lý.

6. Phối hợp tốt hơn:

Trong đoàn có trách nhiệm và quyền hạn được phân chia một cách có hệ thống và nhân viên phải chịu trách nhiệm khi không hoàn thành nhiệm vụ. Sự phân chia công việc có hệ thống này mang lại hình ảnh rõ ràng về công việc cho mọi người và không có sự trùng lặp về sự rõ ràng trong công việc trong các nhiệm vụ được giao và mối quan hệ báo cáo mang lại sự phối hợp hiệu quả trong tổ chức.

7. Giảm tải công việc của người quản lý:

Trong quá trình ủy quyền, các nhà quản lý được phép chia sẻ trách nhiệm và làm việc với cấp dưới, giúp các nhà quản lý giảm tải công việc. Với quy trình ủy thác, các nhà quản lý có thể chuyển tất cả công việc thường ngày của mình cho cấp dưới và tập trung vào công việc quan trọng. Không có người quản lý đoàn sẽ bị quá tải với công việc.

8. Cơ sở của mối quan hệ cấp trên:

Trong quá trình ủy nhiệm chỉ có hai bên tham gia là cấp trên và cấp dưới. Nếu cấp trên chia sẻ hoặc chuyển giao trách nhiệm và quyền hạn của mình cho cấp dưới, điều đó cho thấy mối quan hệ tốt giữa cấp trên và cấp dưới bởi vì cấp trên sẽ chuyển trách nhiệm và quyền hạn của họ cho cấp dưới chỉ khi họ tin tưởng vào họ. Vì vậy, phái đoàn cải thiện mối quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới.

Các yếu tố của Đoàn / Quy trình của Đoàn:

Có ba yếu tố của phái đoàn:

tôi. Trách nhiệm

ii. Thẩm quyền

iii. Trách nhiệm giải trình

1. Trách nhiệm:

Trách nhiệm có nghĩa là công việc được giao cho một cá nhân. Nó bao gồm tất cả các hoạt động thể chất và tinh thần được thực hiện bởi các nhân viên tại một vị trí công việc cụ thể. Quá trình ủy thác bắt đầu khi người quản lý chuyển một số trách nhiệm của mình cho cấp dưới, điều đó có nghĩa là trách nhiệm có thể được ủy quyền.

Các tính năng của Trách nhiệm:

1. Trách nhiệm là nghĩa vụ của cấp dưới để thực hiện đúng nhiệm vụ được giao.

2. Nó phát sinh từ mối quan hệ cấp dưới cấp trên vì cấp dưới bị ràng buộc phải thực hiện nghĩa vụ được giao bởi cấp trên của mình.

3. Trách nhiệm chảy lên vì cấp dưới sẽ luôn có trách nhiệm với cấp trên của mình.

2. Quyền hạn:

Quyền hạn có nghĩa là quyền lực để đưa ra quyết định. Để thực hiện các trách nhiệm mỗi nhân viên cần phải có một số thẩm quyền. Vì vậy, khi các nhà quản lý chuyển giao trách nhiệm của mình cho cấp dưới, họ cũng chuyển một số quyền hạn cho cấp dưới. Cơ quan đại biểu là bước thứ hai của quy trình tổ chức. Trong khi chia sẻ, các nhà quản lý thẩm quyền lưu ý rằng quyền hạn phù hợp với trách nhiệm chỉ nên được ủy quyền. Họ sẽ không chuyển tất cả thẩm quyền của họ cho cấp dưới của họ.

Các tính năng của chính quyền:

(1) Quyền hạn đề cập đến quyền đưa ra quyết định do vị trí quản lý của bạn.

(2) Thẩm quyền xác định mối quan hệ cấp dưới cấp trên. Khi cấp dưới truyền đạt quyết định của mình cho cấp dưới mong đợi sự tuân thủ từ anh ta theo chỉ dẫn của anh ta.

(3) Quyền hạn bị hạn chế bởi luật pháp và các quy tắc và quy định của tổ chức.

(4) Quyền phát sinh từ chuỗi vô hướng liên kết các vị trí công việc khác nhau.

(5) Quyền hạn chảy lên khi chúng ta đi lên cao hơn trong hệ thống phân cấp quản lý, phạm vi quyền hạn tăng lên.

(6) Quyền hạn phải bằng Trách nhiệm, tức là

Quyền hạn = Trách nhiệm

3. Trách nhiệm:

Để đảm bảo rằng các nhân viên hoặc cấp dưới thực hiện trách nhiệm của họ theo cách họ mong đợi, trách nhiệm được tạo ra. Trách nhiệm có nghĩa là cấp dưới sẽ chịu trách nhiệm cho việc không hoàn thành nhiệm vụ; tạo trách nhiệm là bước thứ ba và cuối cùng của quy trình ủy quyền.

Trách nhiệm không thể được thông qua hoặc ủy thác. Nó chỉ có thể được chia sẻ với cấp dưới, có nghĩa là ngay cả sau khi giao trách nhiệm và quyền hạn, các nhà quản lý sẽ chịu trách nhiệm cho việc không hoàn thành nhiệm vụ.

Nếu người quản lý sản xuất được giao mục tiêu sản xuất 20 máy trong một tháng và anh ta đã chia mục tiêu này cho bốn người làm việc dưới quyền, tức là 5 máy được sản xuất bởi mỗi quản đốc nhưng cuối cùng một người quản lý không thể đạt được mục tiêu trong tháng chỉ có 17 máy được sản xuất, sau đó người quản lý sản xuất sẽ phải chịu trách nhiệm cho việc không hoàn thành mục tiêu vì trách nhiệm không thể được chuyển giao hoặc chia sẻ: đó là một thuật ngữ tuyệt đối.

Các tính năng của trách nhiệm:

(1) Trách nhiệm liên quan đến trách nhiệm cho đầu ra cuối cùng.

(2) Nó không thể được ủy quyền hoặc thông qua.

(3) Nó được thi hành thông qua phản hồi thường xuyên về mức độ hoàn thành công việc.

(4) Nếu chảy lên, tức là cấp dưới sẽ chịu trách nhiệm trước cấp trên của mình.


Đề XuấT

Tại sao SCM là bắt buộc? (5 nhu cầu)
2019
Ưu điểm và nhược điểm của thương mại điện tử - Đã thảo luận!
2019
Protein có phải là polymer của axit amin không? - Đã trả lời!
2019