Các loại biểu cung ứng: Cung ứng cá nhân và cung ứng thị trường

Các loại lịch trình cung ứng: Cung ứng cá nhân và cung ứng thị trường!

Lịch trình cung ứng là một tuyên bố dạng bảng cho thấy số lượng khác nhau của hàng hóa được cung cấp ở các mức giá khác nhau, trong một khoảng thời gian nhất định. Giống như lịch trình nhu cầu, lịch trình cung cấp cũng có hai loại:

1. Lịch trình cung ứng cá nhân

2. Lịch trình cung ứng thị trường.

Hình ảnh lịch sự: i144.photobucket.com/albums/r199/colazozzipop/IMG_0422.jpg

1. Lịch trình cung ứng cá nhân:

Lịch trình cung ứng riêng lẻ đề cập đến một tuyên bố dạng bảng cho thấy số lượng hàng hóa khác nhau mà nhà sản xuất sẵn sàng bán ở nhiều mức giá khác nhau, trong một khoảng thời gian nhất định.

Bảng 9.1 cho thấy lịch cung ứng giả định cho hàng hóa 'x'.

Bảng 9.1: Lịch trình cung ứng cá nhân:

Giá bán. (R.) Số lượng cung cấp tốt x (đơn vị)
1 5
2 10
3 15
4 20
5 25

Như đã thấy trong lịch trình, số lượng cung cấp hàng hóa x tăng khi giá tăng. Nhà sản xuất sẵn sàng bán 5 đơn vị x với giá là Rs. 1. Khi giá tăng lên đến rupi 2, cung cũng tăng lên 10 đơn vị.

2. Lịch trình cung ứng thị trường:

Lịch trình cung ứng thị trường đề cập đến một tuyên bố dạng bảng cho thấy số lượng hàng hóa khác nhau mà tất cả các nhà sản xuất sẵn sàng bán ở nhiều mức giá khác nhau, trong một khoảng thời gian nhất định. Nó có được bằng cách thêm tất cả các nguồn cung cấp riêng lẻ ở mỗi và mọi mức giá.

Lịch trình cung ứng thị trường được thể hiện là: S m = S A + S B + Quảng cáo

Trong đó S m là nguồn cung thị trường và S A + S B + sóng. là nguồn cung riêng của nhà cung cấp A, nhà cung cấp B, v.v.

Hãy cho chúng tôi hiểu đạo hàm của lịch cung ứng thị trường với sự trợ giúp của Bảng 9.2 (Giả sử, chỉ có 2 nhà sản xuất: A và B trên thị trường):

Bảng 9.2: Lịch trình cung ứng thị trường:

Giá (R.) Px Cung cấp cá nhân (đơn vị) Cung ứng thị trường (đơn vị) {S A + Sg)
S AS B
1 5 10 5 + 10 = 15
2 10 20 10 + 20 = 30
3 15 25 15 + 25 = 40
4 20 35 20 + 35 = 55
5 25 40 25 + 40 = 65

Như đã thấy trong Bảng 9.2, nguồn cung thị trường có được bằng cách thêm nguồn cung của nhà cung cấp A và B ở các mức giá khác nhau. Ở mức giá của R. 1, cung thị trường là 15 chiếc. Khi giá tăng lên đến rupi 2, cung cấp thị trường tăng lên 30 đơn vị. Vì vậy, lịch trình cung cấp thị trường cũng cho thấy mối quan hệ trực tiếp giữa giá cả và số lượng cung cấp.


Đề XuấT

Ước tính Phản ứng của Đối thủ trong khi Thay đổi Giá!
2019
Tính lãi và tiền mặt trong hệ thống trả góp
2019
Tầm quan trọng và các yếu tố của ủy quyền
2019