Lưu ý hữu ích về chi phí cố định và chi phí biến đổi

Lưu ý hữu ích về chi phí cố định và chi phí biến đổi, Kinh tế vi mô!

Chúng tôi biết, trong ngắn hạn, có một số yếu tố được cố định, trong khi các yếu tố khác là biến. Tương tự, chi phí ngắn hạn cũng được chia thành hai loại chi phí:

Hình ảnh lịch sự: byuicomm.net/wp-content/uploads/2011/06/money_GS002.jpg

(i) Chi phí cố định

(ii) Chi phí biến đổi

Tổng chi phí cố định và chi phí biến đổi bằng tổng chi phí. Hãy để chúng tôi thảo luận về chi phí ngắn hạn chi tiết.

Tổng chi phí cố định (TFC) hoặc chi phí cố định (FC):

Chi phí cố định đề cập đến những chi phí không thay đổi trực tiếp theo mức sản lượng. Ví dụ, tiền thuê mặt bằng, tiền lãi cho vay, tiền lương của nhân viên thường trực, phí bảo hiểm, v.v.

Chi phí cố định còn được gọi là:

(i) Chi phí bổ sung; hoặc là

(ii) Chi phí trên cao; hoặc là

(iii) Chi phí gián tiếp; hoặc là

(iv) Chi phí chung; hoặc là

(v) Chi phí không thể tránh khỏi.

Chi phí cố định phát sinh trên các yếu tố cố định như máy móc, đất đai, tòa nhà, vv, không thể thay đổi trong thời gian ngắn. Việc thanh toán cho các yếu tố này vẫn cố định bất kể mức độ đầu ra, tức là chi phí cố định vẫn giữ nguyên, cho dù sản lượng lớn, nhỏ hay thậm chí bằng không.

Khái niệm chi phí cố định có thể được giải thích tốt hơn thông qua lịch trình và sơ đồ sau:

Bảng 6.1: Tổng chi phí cố định:

Đầu ra (tính theo đơn vị) TFC (R.)
0 12
1 12
2 12
3 12
4 12
5 12

Đường cong TFC là một đường thẳng nằm ngang song song với trục X cho thấy tổng chi phí cố định vẫn giữ nguyên (12 rupee) ở tất cả các mức đầu ra.

Chi phí cố định được biểu đồ hóa trong hình 6.1. Đơn vị đầu ra được đo dọc theo trục X và chi phí cố định dọc theo trục Y. TFC là đường chi phí cố định thu được bằng cách vẽ các điểm thể hiện trong Bảng 6.1. Đường cong tạo ra một giao thoa trên trục Y, bằng với chi phí cố định của R. 12. Đường cong TFC là một đường thẳng nằm ngang song song với trục X vì TFC vẫn giữ nguyên ở tất cả các mức đầu ra, ngay cả khi đầu ra bằng không.

Tổng chi phí biến đổi (TVC) hoặc Chi phí biến đổi (VC):

Chi phí biến đổi đề cập đến những chi phí thay đổi trực tiếp theo mức sản lượng. Ví dụ, thanh toán cho nguyên liệu thô, năng lượng, nhiên liệu, tiền lương của lao động phổ thông, vv Chi phí biến đổi phát sinh dựa trên các yếu tố khác nhau như nguyên liệu thô, lao động trực tiếp, năng lượng, v.v., thay đổi theo mức độ thay đổi của sản lượng. Điều đó có nghĩa là, chi phí biến đổi tăng khi tăng sản lượng và giảm khi sản lượng giảm. Chi phí như vậy phát sinh cho đến khi có sản xuất và trở thành số 0 ở mức sản lượng không.

Chi phí biến đổi còn được gọi là 'Chi phí chính', 'Chi phí trực tiếp' hoặc 'Chi phí có thể tránh được'.

Hãy để chúng tôi thảo luận về khái niệm chi phí biến đổi với sự giúp đỡ của lịch trình và sơ đồ sau đây:

Bảng 6.2: Tổng chi phí biến đổi:

Đầu ra (đơn vị) TVC (R.)
0 0
1 6
2 10
3 15
4 24
5 35

Trong hình 6.2, các đơn vị đầu ra được đo dọc theo trục X và chi phí biến đổi dọc theo trục Y. TVC là đường cong chi phí biến đổi có được bằng cách vẽ các điểm thể hiện trong Bảng 6.2. Như đã thấy trong sơ đồ, đường cong TVC bắt đầu từ điểm gốc cho biết khi đầu ra bằng 0, chi phí biến đổi cũng bằng không. TVC là một đường cong hình chữ S ngược do định luật tỷ lệ biến.

Tổng chi phí (TC):

Tổng chi phí (TC) là tổng chi phí phát sinh của một công ty về các yếu tố sản xuất cần thiết cho sản xuất hàng hóa.

TC là tổng của tổng chi phí cố định (TFC) và tổng chi phí biến đổi (TVC) ở các mức sản lượng khác nhau.

TC = TFC + TVC

Vì TFC vẫn giữ nguyên ở tất cả các mức đầu ra, nên sự thay đổi trong TC hoàn toàn là do TVC. Khái niệm về tổng chi phí có thể được hiểu rõ hơn thông qua Bảng 6.3 và Hình 6.3.

Bảng 6.3: Tổng chi phí:

Đầu ra (đơn vị) Tổng chi phí cố định hoặc TFC (R.) Tổng chi phí biến đổi hoặc TVC (R.) Tổng chi phí hoặc TC

(R.)

TFC + TVC = TC

0 12 0 12 + 0 = 12
1 12 6 12 + 6 = 18
2 12 10 12 + 10 = 22
3 12 15 12 + 15 = 27
4 12 24 12 + 24 = 36
5 12 35 12 + 35 = 47

tôi. Đường cong TC cũng có hình chữ S ngược khi TC lấy được hình dạng từ TVC.

ii. TC bằng với TFC (12 rupee) ở đầu ra bằng không.

iii. Các đường cong TC và TVC song song với nhau vì khoảng cách dọc giữa chúng là TFC, không đổi ở tất cả các mức đầu ra.

Trong Bảng 6.3, TC = TFC = R. 12 ở mức đầu ra bằng 0 vì TVC bằng không. Tại 1 đơn vị đầu ra, TFC vẫn giữ nguyên ở mức R. 12, nhưng TVC tăng lên t 6. Kết quả là, TC trở thành 12 + 6 = R. 18. Tương tự, các giá trị khác của TC đã được tính toán. Trong hình 6.3, đường cong TC thu được bằng cách tính tổng đường cong TVC và TFC.

Sự thay đổi đường cong TC hoàn toàn do TVC vì TFC không đổi. Bằng cách thêm TFC vào đường cong TVC, chúng ta có được đường cong TC. Khoảng cách dọc giữa TC và TVC luôn giữ nguyên do TFC không đổi. Giống như đường cong TVC, đường cong TC cũng có hình chữ S ngược, do Định luật biến thiên tỷ lệ.

Sự thay đổi trong TC hoàn toàn do TVC vì TFC không đổi ở tất cả các mức đầu ra, TC = TFC ở đầu ra bằng 0 vì chi phí biến đổi bằng không. Với việc tăng sản lượng, TC cũng tăng theo mức độ tăng của TVC.


Đề XuấT

Ước tính Phản ứng của Đối thủ trong khi Thay đổi Giá!
2019
Tính lãi và tiền mặt trong hệ thống trả góp
2019
Tầm quan trọng và các yếu tố của ủy quyền
2019