Kỹ thuật kiểm soát ngoại hối

Kỹ thuật kiểm soát ngoại hối!

Đối với mục đích kiểm soát trao đổi, chính phủ chỉ định một cơ quan kiểm soát trung ương thường là ngân hàng trung ương - để thực hiện tất cả các giao dịch mua và bán ngoại hối thực tế trên tài khoản chính phủ. Theo hình thức kiểm soát trao đổi toàn diện nhất, các nhà xuất khẩu và những người nhận ngoại hối khác không được tự do loại bỏ thu nhập ngoại hối của mình theo bất kỳ cách nào họ muốn.

Họ được yêu cầu giao lại tất cả các khoản thu ngoại tệ của mình cho ngân hàng trung ương hoặc cơ quan kiểm soát để đổi lấy tiền địa phương. Để đảm bảo chống trốn, giấy phép xuất khẩu xác nhận giao ngoại hối cho các nhà xuất khẩu, phải được xuất trình cho các quan chức hải quan trước khi giao hàng được cho phép. Đây là cách chính phủ đảm bảo nguồn cung ngoại hối.

Ngân hàng trung ương hoặc cơ quan kiểm soát có thể phân phối nguồn cung ngoại hối của mình cho bất kỳ mục đích sử dụng nào có thể được mong muốn. Trong việc phân bổ ngoại hối cho nhiều người mua (nhà nhập khẩu), ngân hàng trung ương sẽ xem xét nhu cầu của đất nước.

Chỉ nhập khẩu những hàng hóa thiết yếu cho hoạt động của nền kinh tế, như thực phẩm cơ bản, nguyên liệu thô, hàng hóa tư bản, vv sẽ được phép với tỷ lệ trao đổi tương đối tự do. Cơ quan kiểm soát có thể thẳng thừng từ chối phát hành trao đổi cho hàng hóa xa xỉ hoặc hàng hóa không thiết yếu.

Có hai cách điều chỉnh tỷ giá hối đoái:

(i) Các cơ quan tiền tệ cam kết mua và bán ngoại hối với số lượng không giới hạn theo tỷ giá hối đoái chính thức. Mọi người có thể tự do mua bất kỳ số lượng ngoại hối cho bất kỳ mục đích nào. Mục đích của loại kiểm soát trao đổi như vậy là để tránh sự biến động của tỷ giá hối đoái và ổn định nó. Sự khác biệt giữa cầu và cung ngoại hối theo tỷ giá cố định tại các thời điểm khác nhau được điều chỉnh bởi sự thay đổi trong dự trữ ngoại hối của ngân hàng trung ương.

(ii) Một phương pháp kiểm soát trao đổi khác hạn chế quyền tự do của người dân khi mua ngoại hối. Theo loại kiểm soát này, có một sự phân bổ ngoại hối và phân bổ được thực hiện giữa các nhà nhập khẩu cho các mục đích cụ thể.


Đề XuấT

Lý thuyết Keynes so với Lý thuyết cổ điển về Kinh tế
2019
5 Tầm quan trọng của khái niệm tiếp thị
2019
Tăng trưởng chăn nuôi thương mại
2019