cơn lốc

Các giai đoạn chính của Bão nhiệt đới: Hình thành; Trưởng thành và sửa đổi đầy đủ

Sự phát triển của chu kỳ lốc xoáy nhiệt đới có thể được chia thành ba giai đoạn. a) Sự hình thành và phát triển ban đầu (b) Sự trưởng thành đầy đủ (c) Sửa đổi hoặc phân rã! Hình ảnh lịch sự: tải lên.wik mega.org/wikipedia/commons/c/cd/India_relief_location_map.jpg (a) Hình thành và phát triển ban đầu: Sau bốn điều kiện khí quyển

Bão nhiệt đới: Đặc điểm và sức mạnh hủy diệt của Bão nhiệt đới

Bão nhiệt đới: Đặc điểm và sức mạnh hủy diệt của Bão nhiệt đới! Bão nhiệt đới được đặc trưng bởi gió hủy diệt, nước dâng do bão và lượng mưa đặc biệt, có thể gây ra lũ lụt. Gió có tốc độ lên tới 200 km / giờ, lượng mưa lên tới 50 cm / ngày trong nhiều ngày liên tiếp và nước dâng cao 7 m không phải là hiếm. Hình ảnh lịch sự: tải lên.wik mega.org/wikipedia/commons/2/23/Global_edit2.jpg Một cơn bão trưởng thành giả