cơ sở dữ liệu

3 giai đoạn chuẩn hóa dữ liệu

Một số giai đoạn quan trọng liên quan đến quá trình chuẩn hóa dữ liệu như sau: Có một số cách nhóm các thành phần dữ liệu trong bảng. Nhà thiết kế cơ sở dữ liệu sẽ quan tâm đến việc chọn cách đảm bảo không có sự bất thường trong việc phân nhóm dữ liệu. Những bất thường này bao gồm dự phòng dữ liệu, mất dữ liệu và quan hệ giả trong dữ

Truyền dữ liệu: Sử dụng công nghệ mới để truyền dữ liệu

Truyền thông dữ liệu: Sử dụng công nghệ mới để truyền dữ liệu! Mạng được phát triển bằng cách sử dụng công nghệ truyền thông dữ liệu. Hệ thống truyền thông dữ liệu kinh doanh bao gồm máy tính, thiết bị đầu cuối và các liên kết giao tiếp và truyền các loại dữ liệu khác nhau như số, văn bản, đồ họa, hình ảnh, giọng nói, v.v. Hình ảnh lịch sự: einstein.stanford.edu/highlight/sb2-060706-new_moc.jpg Các liên kết truyền thông được th

Cơ sở dữ liệu: Sáu loại cơ sở dữ liệu quan trọng

Lưu ý hữu ích về sáu loại cơ sở dữ liệu quan trọng: 1. hoạt động 2. Người dùng cuối 3. Tập trung 4. Phân phối 5. Cá nhân và 6. Cơ sở dữ liệu thương mại! Dữ liệu lập kế hoạch cũng liên quan đến các quyết định liên quan đến các loại dữ liệu sẽ được sử dụng trong cơ sở dữ liệu. Cho đến gần đây, các loại dữ liệu có thể được nhóm thành số, ký tự, ngày tháng, ghi nhớ (văn bản

Tích hợp dữ liệu theo chiều dọc có liên quan như thế nào đến cơ sở dữ liệu quan hệ?

Đọc bài viết này để tìm hiểu về mối quan hệ giữa Cơ sở dữ liệu quan hệ và Tích hợp dữ liệu theo chiều dọc! Lập kế hoạch cơ sở dữ liệu có thể giúp giảm chi phí lưu trữ dữ liệu. Nó cũng có thể đảm bảo rằng tính linh hoạt cần thiết được duy trì trong cơ sở dữ liệu để họ có thể đáp ứng nhanh chóng các nhu cầu thay đổi của doanh nghiệp. Hình ảnh lịch sự: kapowsoftware.com/blog/wp-content/uploads/2010/11/Red-Trigin1-1024lahoma672.png Công nghệ cơ sở dữ liệu

Các mô hình kiến ​​trúc cơ sở dữ liệu: Các mô hình phân cấp, mạng và quan hệ

Một số mô hình bảng của kiến ​​trúc cơ sở dữ liệu như sau: Quá trình xác định thiết kế khái niệm của các yếu tố dữ liệu và mối quan hệ liên kết của chúng được gọi là mô hình hóa dữ liệu. Cách tiếp cận ứng dụng truyền thống để tổ chức dữ liệu xây dựng các mô hình khác nhau cho mỗi tệp dữ liệu. Hình ảnh lịch sự: ysma.gr/static/images/6_4_DBinput.jpg Sự đa dạng về cách thức mà các yếu tố dữ liệu khác nhau

Các thành phần của phần mềm hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu (6 thành phần)

Một số thành phần chức năng quan trọng nhất của phần mềm hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu như sau: Tại cốt lõi của cách tiếp cận cơ sở dữ liệu, nói dối các hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu (DBMS). DBMS là phần mềm chịu trách nhiệm quản lý cơ sở dữ liệu. Việc quản lý cơ sở dữ liệu bao gồm các hoạt động như: a. Tổ chức dữ liệu bằng cách xác địn

Tầm quan trọng của hệ thống hỗ trợ quản lý cho doanh nghiệp kinh doanh

Tầm quan trọng của hệ thống hỗ trợ quản lý cho doanh nghiệp kinh doanh! Hệ thống hỗ trợ quản lý tập trung vào việc sử dụng quản lý tài nguyên thông tin. Các hệ thống này cung cấp thông tin để quản lý để lập kế hoạch và ra quyết định. Thông tin được cung cấp bởi các hệ thống này dựa trên cả dữ liệu bên tron

Cơ sở dữ liệu: Ý nghĩa, cơ bản và đặc điểm

Hãy để chúng tôi nghiên cứu sâu về ý nghĩa, cơ bản và đặc điểm của cơ sở dữ liệu. Ý nghĩa của cơ sở dữ liệu: Dữ liệu là một tập hợp thông tin cần thiết cho các quyết định quản lý. Dữ liệu, khi được xử lý thành dạng có ý nghĩa, được gọi là Thông tin. Thông tin này hữu ích cho các giao dịch kinh doanh, ra quyết định và tạo báo cáo quản lý. Cơ

Hệ thống cơ sở dữ liệu: Mục tiêu, yếu tố và phạm vi

Đọc bài viết này để tìm hiểu về Hệ thống cơ sở dữ liệu trong một tổ chức. Sau khi đọc bài viết này để tìm hiểu về: 1. Mục tiêu của hệ thống cơ sở dữ liệu 2. Các yếu tố của hệ thống cơ sở dữ liệu 3. Phạm vi của hệ thống cơ sở dữ liệu. Mục tiêu của hệ thống cơ sở dữ liệu: Mục tiêu chính của hệ thống cơ sở dữ liệu tổ chức là thu