kinh doanh

CEO: Giám đốc điều hành - (Vai trò và cách tiếp cận)

CEO: Giám đốc điều hành - (Vai trò và cách tiếp cận) Vai trò của giám đốc điều hành (CEO) rõ ràng từ các chức năng chính được thực hiện bởi CEO. Quản lý chiến lược là một chức năng quản lý chung. Các tổng giám đốc là những giám đốc điều hành hàng đầu chịu trách nhiệm cho sự thành công của doanh nghiệp. Giám đốc điều hành là chiến lược gia quan trọng nhất, chịu trách nhiệm cho tất cả các khía cạnh

Giao tiếp kinh doanh: Bản chất, Tầm quan trọng, Quy trình và Các chi tiết khác

Truyền thông kinh doanh: Bản chất, Tầm quan trọng, Quá trình và Các chi tiết khác! Bản chất của truyền thông: Truyền thông xảy ra bất cứ nơi nào sự sống tồn tại. Việc truyền tải bất kỳ thông điệp có ý nghĩa là truyền thông. Đó là một hiện tượng tự nhiên như chính sự tồn tại. Cho dù chúng tôi có nhận ra hay không, chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài giao

5 tổn thất trực tiếp và gián tiếp do phân phối hàng hóa vật lý

Tổn thất trực tiếp và gián tiếp do phân phối vật lý hàng hóa là: 1. Lưu trữ 2. Xử lý vật liệu 3. Quản lý hàng tồn kho 4. Xử lý đơn hàng và 5. Vận chuyển! 1. Lưu trữ: Hàng hóa được lưu trữ trong quá lâu phát sinh chi phí không cần thiết. Nếu hàng hóa được lưu trữ trong một thời gian dài, thì chi phí tron

Lý thuyết đổi mới của chu kỳ thương mại: bởi JA Schumpeter

Đọc bài viết này để tìm hiểu về lý thuyết đổi mới của chu kỳ thương mại của JA Schumpeter! Lý thuyết đổi mới của một chu kỳ thương mại được đưa ra bởi JA Schumpeter. Ông coi đổi mới là nguyên nhân khởi nguồn của chu kỳ thương mại. Không nên nhầm lẫn giữa thuật ngữ đổi mới. Các phát minh, theo cách nói thông

Chu kỳ kinh doanh: Ghi chú về lý thuyết chu kỳ kinh doanh

Chu kỳ kinh doanh: Ghi chú về lý thuyết chu kỳ kinh doanh! Một chu kỳ kinh doanh là một hiện tượng phức tạp bao trùm toàn bộ hệ thống kinh tế. Nó hiếm khi có thể được truy tìm đến bất kỳ nguyên nhân duy nhất. Thông thường, một chu kỳ kinh doanh được gây ra và điều hòa bởi một số yếu tố, cả ngoại sinh và nội sinh. Các lý thuyết khác nhau đã được các nhà kinh tế khác nhau đưa ra để giải thích nguyên nhân

Kinh doanh đặt hàng qua thư: Các loại và quy trình để thực hiện Kinh doanh đặt hàng qua thư

Kinh doanh Đặt hàng qua Thư: Các loại và Quy trình để Thực hiện Kinh doanh Đặt hàng qua Thư! (a) Nhà sản xuất đặt hàng qua thư: Loại nhà đặt hàng qua thư này do chính nhà sản xuất thiết lập để bán hàng cho khách hàng trực tiếp qua thư. Những người trung gian bị loại. (b) Nhà đặt hàng qua thư của Bộ: Điều này còn được gọi là kinh doanh đ

9 lý luận hàng đầu trong hỗ trợ trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Các lập luận sau đây sẽ hỗ trợ sự tham gia của doanh nghiệp vào các hoạt động xã hội: 1. Yêu cầu chung: Kinh doanh chỉ có thể tồn tại với sự hỗ trợ của công chúng và chỉ khi doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu của xã hội. Một trong những lập luận chính cho trách nhiệm xã hội là những kỳ vọng của công chúng từ doanh nghiệp đã thay đổi. Do đó, nếu doanh nghiệp muốn tồn tại lâu dài, nó phải đáp ứng nhu cầu của xã hội và cung cấp cho xã hộ

Trách nhiệm của một doanh nghiệp đối với các bộ phận khác nhau của xã hội

Trách nhiệm chính của doanh nghiệp đối với các bộ phận khác nhau trong xã hội là: 1. Nhân viên, 2. Chủ sở hữu, 3. Người tiêu dùng, 4. Chính phủ, 5. Cổ đông, 6. Cộng đồng, 7. Môi trường! Kinh doanh phụ thuộc vào xã hội cho các yếu tố đầu vào như tiền, đàn ông, và kỹ năng và cả thị trường nơi sản phẩm phải được bán cho khách hàng. Việc kinh doanh phụ thuộc vào xã hội để tồn tại, duy trì và khuyến khích. Phụ thuộc quá nhiều vào x

Rào cản đối với trách nhiệm xã hội: Quản lý, Tổ chức, Công nghiệp, Phòng

Rào cản đối với trách nhiệm xã hội là: (i) người quản lý (ii) tổ chức (iii) ngành và (iv) bộ phận! Để hoàn thành nhiệm vụ trách nhiệm xã hội, các vấn đề sau đây có thể phải đối mặt ở cấp độ tổ chức, điều này cản trở quá trình thực hiện để đạt được mục tiêu của trách nhiệm xã hội. (i) Người quản lý: Các nhà quản lý hết sức thận trọng trong khi lập kế hoạch và thực hiện các chương trình l

Các yếu tố cần thiết của dự báo kinh doanh

Các yếu tố cần thiết của dự báo kinh doanh! Sự cần thiết phải dự báo là rõ ràng từ vai trò chính của nó trong kế hoạch. Dự báo có công dụng lớn trong việc phát triển kế hoạch. Việc đưa ra các dự báo và đánh giá của họ bởi các nhà quản lý dẫn đến việc suy nghĩ về phía trước, nhìn về tương lai và đưa ra các quy định cho nó. Ngoài ra, chính hành động dự báo có thể tiết lộ các khu vực thiếu kiểm soát cần thiết. Dự báo, đặc biệt l

Làm thế nào để thực hiện kế hoạch kinh doanh hiệu quả của bạn? (9 nguyên tắc)

Chín nguyên tắc vàng để thực hiện kế hoạch của bạn rất hiệu quả là: 1. Nguyên tắc đóng góp cho mục tiêu 2. Nguyên tắc mục tiêu có ý nghĩa 3. Nguyên tắc giới hạn các yếu tố 4. Nguyên tắc linh hoạt 5. Nguyên tắc của quy trình hợp lý 6. Nguyên tắc giao tiếp 7. Nguyên tắc giao tiếp kỹ thuật kiểm soát đầy đ

Dự báo kinh doanh và tầm quan trọng của nó đối với kinh doanh

Các đoạn sau đây cho thấy tầm quan trọng ngày càng tăng của dự báo kinh doanh: 1. Xúc tiến kinh doanh mới: Dự báo là vô cùng quan trọng trong việc thành lập một doanh nghiệp mới. Nó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng để bắt đầu một doanh nghiệp mới vì nó đầy những bất trắc và rủi ro. Với sự giúp đỡ của việc dự báo nhà quảng bá có thể tìm hiểu liệu anh ta có thể thành

Kỹ thuật dự báo kinh doanh và lợi thế của nó

Vì vậy, để đi đến dự báo chính xác, các phương pháp khác nhau được áp dụng như sau: 1. Phương pháp trực tiếp hoặc từ dưới lên, 2. Phương pháp gián tiếp hoặc từ trên xuống, 3. Phương pháp thực nghiệm, 4. Dự báo khoa học, 5. Phương pháp lịch sử, 6. Phương pháp suy diễn! 1. Phương pháp trực tiếp hoặc từ dưới lên: Theo phư

Làm thế nào để cải thiện sự phối hợp để đạt được các mục tiêu kinh doanh? (11 kỹ thuật)

Phối hợp ngụ ý đồng bộ hóa tất cả các hoạt động của doanh nghiệp để đạt được các mục tiêu được xác định trước. Một người quản lý, trong việc quản lý, phải điều phối công việc mà anh ta chịu trách nhiệm bằng cách cân bằng, định thời gian và tích hợp. Sau đây là các kỹ thuật phối hợp: 1. Xác định rõ ràng thẩm quyền và trách nhiệm: Trong một tổ

3 loại dự báo kinh doanh: Chung, Bán hàng, Vốn

Các loại dự báo kinh doanh khác nhau là: 1. Dự báo chung, Dự báo 2.Sales, 3. Dự báo quỹ! 1. Dự báo kinh doanh chung: Không có doanh nghiệp là hoàn toàn độc lập và do đó dự báo kinh doanh chung được thực hiện. Nó giúp đọc các điều kiện trong tương lai cho doanh nghiệp và dự đoán những thay đổi có thể xảy ra trong điều kiện kinh doanh có khả năng xảy ra trong tương lai gần. Mỗi doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi các điều kiện của cộng đồng c nơi nó được đặt. Chúng ta k

Mỗi công ty khởi nghiệp đều đi qua 5 giai đoạn này

Một doanh nghiệp trải qua các giai đoạn khác nhau từ khi ra đời để trở thành một người chơi thành lập trong ngành. Mặc dù không phải lúc nào cũng cần phải đi theo con đường cổ điển này, hầu hết các công ty cho thấy đủ bằng chứng về việc đã trải qua các giai đoạn tương tự ít nhiều trong quá trình tăng trưởng của họ. Giai đoạn 1: Sắp có: Đây là giai đoạn ra đời của tổ chức, trong đó trọng tâm là tạo ra cả sản phẩm

8 lý do cơ bản để một doanh nhân bán doanh nghiệp của mình

Có một số lý do để một doanh nhân muốn thoát khỏi liên doanh của mình. Một số lý do phổ biến hơn được phân tích ở đây. 1. Thiếu lợi nhuận: Nếu doanh nghiệp không còn có lãi, thì doanh nhân không có động lực để tiếp tục với nó trừ khi anh ta / cô ta thấy lợi nhuận đến sau. Nếu doanh nhân nghĩ rằng doanh nghiệp có thể được bán, anh ta / cô ta thà thoát khỏi

Chiến lược cho sự tăng trưởng và phát triển của công ty doanh nhân trẻ

Chiến lược cho sự tăng trưởng và phát triển của công ty doanh nhân trẻ! Có nhiều cách để một công ty khởi nghiệp trẻ phát triển. Cách thức cụ thể mà công ty lựa chọn cuối cùng sẽ phụ thuộc vào khuynh hướng cá nhân của doanh nhân, mục tiêu dài hạn cho doanh nghiệp và tập hợp các cơ hội có sẵn tại một thời điểm nhất định. Các doanh nhân có thể muốn phát triển thông qua các liên doanh nhưng sẽ không thể làm bất cứ điều gì về

Bán doanh nghiệp: 7 bước quan trọng người ta phải xem xét trước khi bán doanh nghiệp

Bảy bước quan trọng Một phải xem xét trước khi bán một doanh nghiệp như sau: Một khi quyết định đã được đưa ra để tìm kiếm người mua, rất nhiều kế hoạch phải đi vào các biện pháp ngắn hạn để doanh nghiệp của bạn sẵn sàng để bán. Sau đây là một số bước phải được thực hiện trước khi mời người mua đến cơ sở củ

Chọn quyền tiếp cận truyền thông liên quan đến việc bán doanh nghiệp của bạn

Chọn quyền tiếp cận truyền thông liên quan đến việc bán doanh nghiệp của bạn! Giao tiếp sai liên quan đến việc bán hàng có khả năng làm hỏng mối quan hệ của bạn với nhân viên của bạn. Nhân viên của bạn không muốn học hỏi từ người ngoài rằng công ty của họ đang được rao bán. Mặt khác, bán công ty của bạn là một vấn đề rất tế nhị và bạn sẽ không muốn các yếu tố

10 lợi ích của việc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) cho một công ty

Mười lợi ích của việc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) cho một công ty như sau: Thay vì bán doanh nghiệp hoặc nhận thêm đối tác, doanh nhân có thể quyết định niêm yết tại sàn giao dịch chứng khoán. Điều này được thực hiện thông qua một đợt chào bán công khai ban đầu (IPO). IPO là lần bán cổ phiếu đầu tiên của công ty ra công chúng. Rất thường xuyên, một

Lưu ý về các bước cơ bản có liên quan trong khi nộp IPO

Các bước liên quan trong khi nộp IPO có thể thay đổi tùy thuộc vào trao đổi mà bạn dự định đưa công ty của bạn vào danh sách. Nếu niêm yết ở Ấn Độ, nó sẽ phải tuân theo các hướng dẫn được quy định bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Ấn Độ (SEBI). Các sàn giao dịch chứng khoán chính ở Ấn Độ là Sở giao dịch chứng khoán quốc gia

Các bước khác nhau liên quan đến quá trình bán hàng kinh doanh

Các bước khác nhau liên quan đến quá trình bán hàng kinh doanh như sau: Quá trình bán hàng thực tế có thể mất hơn một năm. Giai đoạn cuối cùng của quá trình này bao gồm hoàn thiện việc bán hàng và thoát ra một cách suôn sẻ. Các bước sau đây có thể được tham gia vào toàn bộ quá trình bán hàng: tôi. Trong trường hợp có các đối tác vốn khác, sẽ cần phải có được ủy quyền của họ đ

Các yếu tố quyết định giá trị của doanh nghiệp hiện tại trước khi bán

Bảy yếu tố quyết định giá trị của doanh nghiệp hiện tại trước khi bán như sau: Nếu bạn chắc chắn rằng bạn muốn bán doanh nghiệp của mình, bạn phải bắt đầu quá trình lập kế hoạch trước nhiều. Bạn phải đưa ra một số quyết định sẽ giúp làm cho doanh nghiệp hấp dẫn hơn và có giá trị đối với người mua. Đây không phải là những quyết định gây bất lợi cho doanh nghiệp của bạn và những quyết định này sẽ phục vụ

Chiến lược danh mục sản phẩm kinh doanh: Mô hình hộp nhóm tư vấn Boston

Đọc bài viết này để tìm hiểu về chiến lược danh mục sản phẩm như được định nghĩa trong mô hình hộp nhóm tư vấn Boston! Danh mục đầu tư kinh doanh là tập hợp các doanh nghiệp và sản phẩm tạo nên công ty. Danh mục đầu tư kinh doanh tốt nhất là danh mục phù hợp với thế mạnh của công ty và giúp khai thác các cơ hội hấp dẫn nhất. Công ty phải: 1. Phân tích danh mục đầu tư kinh doanh hiện tại của nó và quyết định doanh nghiệp nào s

7 cách để đạt được sự tăng trưởng trong kinh doanh: theo mô hình Kim tự tháp tăng trưởng McKinsey

Bảy cách để đạt được tăng trưởng kinh doanh, được tóm tắt dưới đây: Mô hình này tương tự ở một số khía cạnh với Mô hình Ansoff được thiết lập tốt. Tuy nhiên, nó nhìn vào chiến lược tăng trưởng từ một quan điểm hơi khác. Mô hình McKinsey lập luận rằng các doanh nghiệp nên phát triển các chiến lược tăng trưởng dựa trên: 1. Kỹ năng vận hành 2. Tài sản đặc quyền 3. Kỹ năng tăng trưởng 4. Mối quan hệ đặc biệt Tăng trưởng có thể đạt

Các sự kiện quan trọng liên quan đến bản chất của văn hóa là như sau

Các sự kiện quan trọng liên quan đến bản chất của văn hóa là như sau! Khái niệm văn hóa đã được EB Taylor định nghĩa chặt chẽ vào năm 1860. Theo ông, Văn hóa Quảng là tổng hợp các ý tưởng, niềm tin, giá trị, vật chất, thiết bị văn hóa và các khía cạnh phi vật chất mà con người tạo ra như một thành viên của xã hội. Văn hóa bao gồm những suy nghĩ và mô hình hành vi mà các thành viên trong xã hội học thông qua

Ma trận sản phẩm / thị trường ANSoff: Các chiến lược tăng trưởng được đề xuất đặt ra định hướng cho chiến lược kinh doanh

Ma trận sản phẩm / thị trường ANSoff: Các chiến lược tăng trưởng được đề xuất đặt ra định hướng cho chiến lược kinh doanh! Giới thiệu : Ma trận tăng trưởng ANSoff là một công cụ giúp các doanh nghiệp quyết định chiến lược tăng trưởng sản phẩm và thị trường của họ. Ma trận tăng trưởng sản phẩm / thị trường của ANSoff cho thấy rằng một doanh nghiệp cố gắn

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp: Luận cứ về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Bây giờ chúng tôi có thể liệt kê các lập luận sau đây có lợi cho trách nhiệm xã hội: Từ quan điểm lâu dài, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp sẽ thuận lợi cho doanh nghiệp. Trách nhiệm xã hội và sự tham gia của xã hội có thể được mô tả là lợi ích tự giác ngộ. 1. Bản chất của mong muốn của chúng tôi là luôn thay đổi và cũng có sự thay đổi tro

Mô hình năm lực lượng của Michael Porter: Phân tích cấu trúc ngành cạnh tranh

Đọc bài viết này để biết về Mô hình năm lực lượng của Michael Porter để phân tích cấu trúc ngành cạnh tranh! Một ngành là một nhóm các công ty tiếp thị các sản phẩm thay thế cho nhau, (ví dụ như ngành công nghiệp xe hơi, ngành du lịch). Một số ngành có lợi nhuận cao hơn những ngành khác. Tại sao? Câu

Chiến lược lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp

Chiến lược lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp! Định nghĩa: Lợi thế cạnh tranh là một lợi thế so với các đối thủ có được bằng cách cung cấp cho người tiêu dùng giá trị lớn hơn, bằng cách giá thấp hơn hoặc bằng cách cung cấp lợi ích và dịch vụ lớn hơn để chứng minh giá cao hơn. Chiến lược cạnh tranh: Tiếp theo từ công việc của mình phân tích các lực lượng cạnh tranh t

Đạo đức kinh doanh: 7 đặc điểm của đạo đức kinh doanh

Để hiểu đạo đức kinh doanh, cần phải biết đó là đặc điểm quan trọng. Đó là: (i) Kỷ luật: Đạo đức kinh doanh là các nguyên tắc hướng dẫn của chức năng kinh doanh. Đó là kiến ​​thức mà qua đó hành vi của con người được học trong một tình huống kinh doanh. (ii) Khái niệm cổ đại: Đạo đức kinh doanh là một khái niệm cổ xưa. Nó có nguồn gốc vớ

Các loại nghề nghiệp: a. Nghề nghiệp b. Việc làm và c. Kinh doanh

Các loại nghề nghiệp: a. Nghề nghiệp b. Việc làm và c. Kinh doanh! Chúng ta đều biết rằng các hoạt động kinh tế được thực hiện để kiếm tiền. Nói chung, mọi người tham gia vào các hoạt động đó một cách thường xuyên và được cho là tham gia vào nghề nghiệp của họ. Do đó, nghề nghiệp có nghĩa là giữ cho bản thân tham gia hoặc chiếm đóng trong mộ

Mục tiêu kinh doanh: 5 mục tiêu quan trọng nhất của doanh nghiệp

Năm mục tiêu quan trọng nhất của kinh doanh có thể được phân loại như sau: 1. mục tiêu kinh tế, 2. mục tiêu xã hội, 3. mục tiêu con người, 4. mục tiêu quốc gia, 5. mục tiêu toàn cầu. Mục tiêu đại diện cho mục đích mà một tổ chức đã được bắt đầu. Mục tiêu hướng dẫn và chi phối hành động và hành vi của doanh nhân. Theo Will

Môi trường vi mô của doanh nghiệp: 6 yếu tố môi trường vi mô của doanh nghiệp

Các yếu tố quan trọng nhất của môi trường vi mô của doanh nghiệp như sau: 1. đối thủ cạnh tranh, 2. khách hàng, 3. nhà cung cấp, 4. công chúng, 5. trung gian tiếp thị, 6. công nhân và công đoàn của họ! Môi trường vi mô của tổ chức bao gồm những yếu tố được quản lý kiểm soát. Thông thường môi trường vi mô không ảnh hưởng đến tất cả các công ty trong m

Tầm quan trọng của phân tích SWOT trong kinh doanh

Đọc bài viết này để biết về tầm quan trọng của phân tích SWOT trong kinh doanh! SWOT là tên viết tắt của điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và mối đe dọa. Phân tích SWOT là một công cụ quan trọng để kiểm toán vị trí chiến lược tổng thể của một doanh nghiệp và môi trường của nó. Mục tiêu cơ bản của phân tích SWOT là cung cấp một khung để phản ánh về khả năng vượt qua

Môi trường vĩ mô của doanh nghiệp: Môi trường kinh tế và môi trường phi kinh tế

Đọc bài viết này để biết về phân loại Môi trường vĩ mô, đó là: Môi trường kinh tế và Môi trường phi kinh tế! Môi trường vĩ mô đề cập đến các yếu tố đó là lực lượng bên ngoài trong các hoạt động của công ty và không liên quan đến môi trường trực tiếp. Môi trường vĩ mô là những lực tác động gián tiếp đến hoạt động và điều kiện làm việc của

Đặc điểm kinh doanh: 6 đặc điểm thiết yếu của kinh doanh

Các đặc điểm cơ bản của kinh doanh như sau: (a) Thỏa thuận về hàng hóa và dịch vụ. (b) Bán hoặc trao đổi hàng hóa và dịch vụ. (c) Trao đổi thường xuyên hàng hóa và dịch vụ. (d) Yêu cầu đầu tư. (e) Nhằm mục đích kiếm lợi nhuận. (f) Liên quan đến rủi ro và sự không chắc chắn của thu nhập. Chúng ta sẽ thảo luận về từng đặc điểm sau: (a) Thỏa thuận về hàng hóa và dịch vụ: Những

Môi trường kinh doanh: Bản chất và ý nghĩa của môi trường kinh doanh

Đọc bài viết này để biết về định nghĩa, bản chất và ý nghĩa của môi trường kinh doanh! Từ 'Môi trường kinh doanh' đã được các tác giả khác nhau định nghĩa như sau, Môi trường kinh doanh của hoàng tử bao gồm các điều kiện khí hậu 'hoặc tập hợp các điều kiện, kinh tế, xã hội, chính trị hoặc thể chế trong đó các hoạt động kinh doanh được tiến hành. Môi trường có chứa các yếu tố bên ngoài tạo ra cơ hội và mối đe dọa cho doanh nghiệp. Điều này bao gồm các điều

Quan hệ công chúng: đó là Định nghĩa, Mục tiêu và các Chi tiết khác

Quan hệ công chúng: đó là Định nghĩa, Mục tiêu và các chi tiết khác! Định nghĩa: Chúng ta có thể định nghĩa quan hệ công chúng như sau: (a) Đây là nỗ lực của công ty để hiểu công chúng (cả trong công ty và bên ngoài) và làm cho nó được hiểu vì lợi ích tự giác ngộ của nó. (b) Đó là một nỗ lực có tổ chức của một công ty để xây dựng một hình ảnh tốt c